opr. A.Przybył

„Dzieci Cały Nasz Świat – wyrównywanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Chatka Małolatka”

to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT realizowany w okresie luty 2020 – styczeń 2021

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości przedszkolnej edukacji specjalnej redukującej deficyty w rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci niepełnosprawnych w wieku 2,5 – 6 lat z terenu powiatu gorzowskiego ziemskiego i gorzowskiego grodzkiego w okresie 12 miesięcy tj. od lutego 2020 do stycznia 2021 roku poprzez otoczenie specjalistyczną opieką przedszkolną i zagwarantowanie dodatkowych ponadstandardowych zajęć rozwijających, dostosowanie placówki do potrzeb tych dzieci oraz podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć rozwijających z dziećmi niepełnosprawnymi.

Cel główny i cele szczegółowe przyczynią się do realizacji celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020 tj. Celem Poddziałania: zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.