OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  – Zapytanie ofertowe na wybór KOORDYNATORA PROJEKTU

pt.: „Dzieci Cały Nasz Świat – wyrównywanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Chatka Małolatka Gorzów Wlkp.współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Celem udzielenia zamówienia jest wybór na okres 12 miesięcy Koordynatora projektu którego wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zagwarantują:

 1. prawidłowe zarządzanie zespołem projektowym składającym się co najmniej z 7 osób, w tym z personelu OWP, zarządu organu prowadzącego oraz specjalistów w danej dziedzinie spoza placówki,
 2. wzajemną współpracę i komunikację członków zespołu projektowego, prawidłowość realizacji zadań zgodnie z zasadą równości szans,
 3. jawne i przejrzyste zasady wdrażania i realizacji projektu;
 4. stałe kontakty z IP, w tym uzgadnianie koniecznych modyfikacji, przygotowywanie dokumentów do przedłożenia IP,
 5. przygotowanie zadań i rozdzielanie pracy pomiędzy poszczególnych członków zespołu projektowego,
 6. nadzór i kontrolę pracy wykonywanej przez pozostałych członków zespołu,
 7. monitorowanie realizacji zadań i działań projektowych,
 8. przeprowadzenie ewaluacji projektu co najmniej na zakończenie każdego miesiąca, kwartału i półrocza,
 9. kontrolę realizacji zadań pracowników zgodnie z przedstawionymi kartami czasu pracy i /lub protokołami odbioru wykonanej pracy,
 10. pracę na platformie SL, w tym w części dotyczącej monitorowania uczestników, wprowadzanie danych do PEFS, sporządzanie wniosków o płatność,
 11. czuwanie nad harmonogramem oraz planem finansowym projektu i płynności finansowej projektu,
 12. nadzór nad tworzeniem SIWZ i zapytań ofertowych zgodnie z PZP i zasadą konkurencyjności,
 13. opracowanie i prowadzenie kampanii promująco-informacyjnej, w tym przygotowanie materiałów promocyjnych,
 14. organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu projektowego minimum 1 raz/tydzień, w tym spotkań on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotowywanie materiałów na spotkania

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj

Pytania związane z ogłoszeniem proszę kierować do Pani Kamili Lech  – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Z Oddziałami Integracyjnymi Chatka Małolatka, tel. 600 832 496, 095 724 34 34 34, e-mail: przedszkole.chatka@gmail.com

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *